• Просмотров: 833  
 • Раздел: Возобновляемая енергетика  
 • Комментариев: 0  

Від Інституту відновлюваної енергетики НАН України і від себе особисто вітаю всіх учасників міжнародної конференції, присвяченої розвитку відновлюваної енергетики.
Пошук нових джерел енергії для вирішення завдань щодо задоволення енергетичних потреб населення та промисловості є надзвичайно важливим для України, що в першу чергу пов'язано із енергодефіцитністю в галузі існуючої енергетичної системи та незадовільним станом оточуючого середовища.
Використання енергії відновлюваних джерел знімає ряд проблем, пов'язаних із вичерпанням органічних енергоресурсів, та забезпечує екологічну безпеку і в даний час є одним із найбільш перспективних напрямів розвитку світової енергетики. Хоча масштаби використання енергії відновлюваних джерел в Україні на сьогодні загалом ще досить незначні, є всі підстави для оптимістичних прогнозів її подальшого розвитку.

 

 

2010 рік


 • Просмотров: 984  
 • Раздел: Возобновляемая енергетика  
 • Комментариев: 0  

Известно, что электрическая энергия считается основой современной цивилизации. Можно без преувеличения сказать, что без электрической энергии невозможна нормальная жизнь современного общества. Электрическая энергия широко используется в промышленности для приведения в действие самых различных механизмов и непосредственно в технологических процессах, на транспорте, в быту. Работа современных средств связи — телеграфа, телефона, радио, телевидения — основана на применении электрической энергии. Без нее невозможно было бы развитие кибернетики, вычислительной и космической техники и т.д.
Основные отличительные свойства электрической энергии состоят в том, что она может легко передаваться на большие расстояния и относительно просто с малыми потерями преобразовываться в другие виды энергии.
Электроэнергия вырабатывается на специальных предприятиях — электростанциях, преобразующих в электрическую другие виды энергии: химическую энергию топлива, энергию воды и ветра, атомную энергию и др. Выработанная электростанцией электроэнергия передается по воздушным или кабельным линиям электросетей различным потребителям — промышленным, коммунальным, сельскохозяйственным, бытовым и т.д.

2012 год


 • Просмотров: 1166  
 • Раздел: Возобновляемая енергетика  
 • Комментариев: 0  

Вся історія розвитку людства - це пошуки та використання енергетичних ресурсів для свого існування, розвитку, підвищення рівня життя, благоустрою. Багато тисячоліть тому людина задовольнялася дуже скромним джерелом енергії - мускульною силою, витрачаючи приблизно 2 тис. ккал/добу. У міру зростання цивілізації потреба в енергії, особливо в механічній, зростала. Стали створюватися найпростіші пристрої, які були здатні використовувати природні джерела механічної енергії, а саме вітер, невеликі річки і рівчаки. Новою віхою стало освоєння теплоти спалюваних природних палив для обігрівання, приготування їжі, обпалювання гончарних виробів, виплавляння руди тощо. Наступний етап - використання теплоти згорання палива в паросилових установках, що привело до промислової революції. Відкриття електричної енергії - це наступний крок значного збільшення енергоозброєності людства.
Людство за два останні століття пройшло еволюційний шлях нарощування видобутку енергії за рахунок викопних органічних палив: вугілля, нафти, природного газу, урану для атомної енергетики.

 

2007 рік


 • Просмотров: 1196  
 • Раздел: Возобновляемая енергетика  
 • Комментариев: 0  

Ознаки світової енергетичної кризи, що почали з'являтися наприкінці минулого століття, зараз постають перед суспільством все частіше та гостріше. Швидке зростання цін на нафту га інші види традиційних енергоносіїв ставлять ПІД питання динамічний розвиток країн, які роблять ставку на імпорт цієї сировини. Спостерігається постійне зростання цін на бензин і природний газ, що істотно впливає на всі сфери життя. Енергетичні проблеми, що стоять перед людством та способи їх подолання наводяться в доповідях ООН, Всесвітньої Енергетичної Ради. Європейської Комісії та у останньому IV рапорті Міжурядової Угоди у справах Змін Клімату. Основним висновком цих рапортів є усвідомлювання урядами і суспільством необхідності переходу на відновлювальні джерела енергії (ВДЕї.)

 

 

 

2010 рік


 • Просмотров: 1068  
 • Раздел: Возобновляемая енергетика  
 • Комментариев: 0  

 


К проблеме освоения энергии солнечного света привлечено в настоящее время внимание специалистов разных научных дисциплин — от химии и биологии до физики твердого тела]. Особенно большие успехи достигнуты на пути создания полупроводниковых солнечных элементов и батарей различных конструкций. Все крупнее, легче и мощнее становятся солнечные батареи космических аппаратов и станций, все шире их применение на земле , все выше КПД и разнообразнее их свойства. Около тридцати лет прошло с момента проведения первых работ, положивших начало современной фотоэлектрической энергетике (краткая справка научной и практической значимости их дана в статьях. Эти исследования, в сваю очередь, опирались на стройную теорию фотоэлектрических явлений в полупроводниках, созданную в 30—40-е годы нашего столетия. В СССР развитие этого направления физики полупроводников определили работы академика А. Ф. Иоффе и его школы, углубившие наше понимание природы фотопроводимости и фотоэлектрических явлений в полупроводниках и полупроводниковых переходах.

 

 

 

1985 год


 • Просмотров: 1139  
 • Раздел: Возобновляемая енергетика  
 • Комментариев: 0  

Конец двадцатого столетия и наступивший двадцать первый век ознаменовались значительным переосмыслением стратегических принципов развития энергетики. На фоне развернувшегося энергетического, экологического и финансово-экономического кризиса можно с уверенностью говорить, что эпоха использования ископаемых источников энергии подходит к концу.

 

 

2008 год


 • Просмотров: 614  
 • Раздел: Возобновляемая енергетика  
 • Комментариев: 0  


Мы, находясь на пороге новой эры, готовясь сделать первый шаг в иную эпоху, живем в атмосфере ожидания чего-то неизбежно нового и качественно лучшего. Это как бы запрограммировало в нашей психологии желание создавать и принимать новые научные концепции, задумывать и претворять в жизнь перспективные идеи. Время подвергать сомнению основы того, что до сих пор принято называть цивилизацией, усомниться в их обоснованности, а также в пользе того, к чему они привели, и забрать с собой в будущее все лучшее из наших достижений, оставив плохое позади. Весьма актуальным кажется то, что описанные в этой книге радикальные изменения принципов энергодобычи должны осуществиться именно сейчас, когда человечество меняет курс своего развития, и новаторские открытия Виктора Шаубергера могут подать мощнейший импульс для перерождения цивилизации даже до того, как они будут реализованы до конца. Сейчас деятельность человека все чаще рассматривается исключительно как борьба с природой во всеоружии. Тревожное нарастание жестокости и нарушения допустимых пределов человеческого вмешательства, которые приводят к так называемым природным катаклизмам, заставляют нас осознать, что будущее уже небезопасно, что немедленно должны быть найдены средства для того, чтобы поправить сегодняшнее положение дел. Все попытки этого будут совершенно неэффективны до тех пор, пока важные разработки Виктора Шаубергера способов производства поистине неисчерпаемой энергии и питьевой воды высокого качества — залога здоровой жизни — не будут изначально заложены в основу новых технологий.
Эта книга посвящена проблеме преобразования всего того, что до настоящего момента было оправдано с точки зрения науки и техники- Так же как очевидно то, что никто не станет стирать одежду в грязной воде, совершенно ясно, что никакие новые экотехнологии не могут основываться на существующих сейчас «законах» и принципах, которые принесли столько несчастий.
Изобретения Шаубергера — это не продолжение серийного производства изрядно потрепанных концепций, а прогрессивное движение на совершенно новый, более высокий уровень не только понимания, но и применения систем всецело нового измерения и порядка. Это движение в сторону от заколдованного круга, бесконечного и бесполезного вращения, или же «революционного» изобретения велосипеда, главного символа нашей псевдонауки. Пока что-то вроде прогресса свершается благодаря колесу, само колесо никоим образом не прогрессирует, все время вращается вокруг себя самого. Не имея никакой возможности для изменения и трансформации, оно с упорным постоянством продолжает ничего не совершать для истинного эволюционного пр гресса.

 

2007 год


 • Просмотров: 860  
 • Раздел: Возобновляемая енергетика  
 • Комментариев: 0  

Применение теплового аккумулятора (ТА) в качестве источника тепло вой энергии позволяет создать широкий класс энергетических установок (ЭУ) различного типа и целевого назначения. В зависимости от назначения ЭУ с ТА могут быть предназначены для выработки механической, электрической и тепловой энергии, которая далее может быть преобразована в другой вид энергии в соответствии с назначением объекта, на котором применяется эта установка. ЭУ с ТА могут выполняться автономными или представлять собой часть ЭУ более сложного типа, допускающей использование основного источника энергии другого типа.
Так как ТА представляет собой устройство, позволяющее накапливать, консервировать и отдавать тепловую энергию, то очевидно, что типы ТА также могут быть различными. Наиболее характерными являются ТА, использующие в качестве теплоаккумулирующего материала (ТАМ) различные соли и оксиды металлов, которые доводят до плавления с целью использования теплоты плавления. ТАМ может быть и твердым (например, оксиды металлов при температурах ниже температур плавления или графит). ТА может быть создан с использованием в качестве ТАМ перегретой воды под большим давлением.

 

1987 год


 • Просмотров: 641  
 • Раздел: Возобновляемая енергетика  
 • Комментариев: 0  

Відповідно до Національної енергетичної програми, до середини другого десятиріччя XXI століття Україна має виробляти 12% енергії за рахунок відновлюваних джерел. Це означає, що її виробництво повинне зрости майже відразу, тобто за дуже короткий термін, у більш ніж 25 разів. Такий темп невідомий навіть у розвинених країнах світу. Отже, суспільство має зосередити свій потенціал для того, аби знайти засоби для виконання згаданої Програми.
На відміну від „великої" енергетики, що розміщена за галузевими інтересами, значного внеску у розвиток сучасної енергетики має набути мала енергетика, перш за все використання відносно невеликих і розосереджених енергетичних модулів, що працюють на відновлюваних джерелах енергії, а також їх поєднання у локальні мережі. У цьому разі зростає значення раціонального розміщення малих енергоустановок, що диктується, з одного боку, наближенням до споживачів, але з іншого - наявністю відповідних відновлюваних ресурсів. Саме заради цього необхідне прискіпливе і точне вивчення просторового розподілу енергетичних ресурсів навколишнього природного середовища, що становить кістяк цього навчального посібника. Він обмежується лише розглядом задач розвитку альтернативної енергетики на регіональному рівні, але сама методологія аналізу може бути перенесена й на локальний рівень. Для цього знадобився би більш детальний фактичний матеріал.

 

 

2003 год


 • Просмотров: 620  
 • Раздел: Возобновляемая енергетика  
 • Комментариев: 0  

Исследование и разработка электрохимических генераторов— новая в инженерно-физическом, а также перспективная в экономическом и экологическом планах проблема.
Освоение космического пространства, морей и океанов, создание эффективных электромобилей и других транспортных средств, разработка автономных источников энергии для питания радио- и телевизионной аппаратуры с высокими удельными параметрами, а за последние годы строительство опытных стационарных установок большой мощности — вот неполный перечень областей внедрения и возможного использования этих устройств. Следует помнить, что высадка человека на Лупе не была бы возможной без использования электрохимических генераторов.
Изложенное в книге введение в проблему является, по-видимому, первой попыткой систематического и относительно полного изложения научных и инженерных ее аспектов на базе использования как литературных данных, так и результатов собственных исследований авторов, их коллег и учеников, К оригинальным относятся главы, излагающие представления авторов об электромагнитной природе катализа, физической модели поверхности, методы квантово-электродинамического расчета структур сопряженных электронных спектров водорода и некоторых материалов, методы разделения металлов по их каталитической активности к водороду. К оригинальным результатам относятся также описания инженерных структур и методов расчета отдельных элементов и систем генераторов.

 

 

1982 год