• Просмотров: 796  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  

Каждая типовая хозяйственная операция представляет собой конкретную схему (модель) ее бухгалтерского учета, включающую в себя:
- порядковый номер бухгалтерской проводки в типовой операции;
- код (номер) дебетуемого счета и субсчета;
- код (номер) кредитуемого счета и субсчета;
- подробное содержание бухгалтерской проводки.
При описании корреспонденций счетов в скобках указываются коды (номера) других возможных и наиболее часто используемых бухгалтерских счетов для конкретных типовых проводок.


 • Просмотров: 802  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  

В настоящее время особое внимание уделяется ведению бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях. Это связано с тем, что россияне все большее предпочтение стали отдавать отечественной продукции, и, как следствие, сельскохозяйственные предприятия стали выходить из тяжелого постперестроечного состояния. Также стали создаваться новые организации.
В этих условиях не так легко найти бухгалтера, знающего особенности ведения учета на сельскохозяйственном предприятии. Данное учебное пособие призвано устранить этот недостаток.


 • Просмотров: 627  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  

Начиная с периода энергетического кризиса в 1970-х годах, Дания проводит огромную работу по внедрению энергоэффективности и в жилищном секторе, и в промышленности. Первый энергетический план Дании был опубликован в 1976 г. Основные цели этого плана заключались в усилении гарантированности энергоснабжения путем создания очень гибкой и разнообразной энергетической системы, в стимулировании энергоэффективности и в организации научно-технического развития на основе государственной поддержки.
С тех пор был разработан ряд планов для соответствия изменяющийся требованиям общества. 


 • Просмотров: 1309  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  

Фінансовий облік у підприємствах виробничої сфери в Україні регламентується загальнодержавними законодавчими актами, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та інструкціями, затвердженими Міністерством фінансів України. Але більшість з цих нормативних актів є досить загальними і потребують деталізації та уточнення в галузевих методичних рекомендаціях. Зумовлено це значною специфікою окремих галузей економічної діяльності. Саме це і визначає необхідність вивчення особливостей обліку в окремих галузях економіки, що практикується у більшості навчальних закладів при підготовці бакалаврів з обліку і аудиту. • Просмотров: 861  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  

Останніми роками в Україні динамічно розвивається банківський ринок, поширюються обсяги і асортимент банківських операцій, з'являються нові форми і методи кредитування, угоди із валютою і дорогоцінними металами. Вимоги часу потребують адекватних змін у правовому регулюванні банківських операцій, страхування банківських ризиків. У цих умовах навчальний матеріал із банківської справи, що видається, швидко втрачає актуальність.

 

 

 

 

2008 рік


 • Просмотров: 1177  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  

На сучасному етапі розвитку економіки України істотно ускладнилися проблеми, які стоять перед окремими підприємствами і народним господарством у цілому. Це обумовлено розширенням масштабів виробництва, збільшенням номенклатури продукції, що виготовляється впливом інтеграційних процесів, ускладненням зв'язків між підприємствами, коливанням ринкових попиту і пропозиції товарів та факторів виробництва, зростанням обсягів необхідної інформації для прийняття рішень і т. ін. Все це створює високі вимоги до планування і управління процесами, для підвищення ефективності яких необхідно використовувати сучасну методологію моделювання та інструментарій прийняття управлінських рішень.


 • Просмотров: 1146  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Значення економіки підприємств, де створюються продукти життєзабезпечення - необхідна умова розуміння соціально-економічних процесів, що відбуваються, і розв'язання будь-яких господарських завдань. Економіка - це сукупність засобів, законів і правил ведення господарства. Вона включає широкий спектр матеріальних і нематеріальних об'єктів, процесів і засобів створення та розподілу матеріальних і духовних благ, без яких не може обходитись як окремий індивід, так і суспільство в цілому. Економіка являє собою фундамент, на якому знаходяться усі без винятку компоненти системи життєзабезпечення людей.
З ростом масштабів виробництва, розширенням асортименту продукції, що випускається, підвищується складність управління економікою.
Економістам необхідно орієнтуватися в управлінні фінансами, обліку, маркетингу, організації оплати праці та ін.

 

2007 рік


 • Просмотров: 768  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  

Наша социалистическая Родина за годы Советской власти превратилась из отсталой страны со слаборазвитой промышленностью в могущественную индустриальную державу; за годы пятилеток построено много тысяч промышленных предприятий, реконструировано и расширено большое количество старых фабрик и заводов. Промышленное строительство не прекращается ни на один день; по семилетнему плану в СССР должно быть построено много новых, расширено и реконструировано большое количество действующих предприятий. Все это делается на благо советского человека; развитие всех отраслей промышленности повышает уровень жизни в нашей стране, приближает нас к завершению строительства коммунистического общества.

 

 

 

1960 год


 • Просмотров: 757  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  

Цель настоящего пособия - дать необходимые сведения об экономических процессах, протекающих на предприятиях, о современных методах расчета эффективности инвестиций. Данное пособие поможет студентам и начинающим бизнесменам получить необходимые знания, которые позволят войти в рынок и эффективно функционировать там со своей продукцией.

 

 

 

 

2007 год


 • Просмотров: 1202  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  

Расчет энергетической и финансовой эффективности деятельности предприятий необходимо проводить с учетом их возможного косвенного влияния на технологические и экономические показатели других предприятий (так называемые взаимосвязанные технологии). Подобный комплексный подход позволяет выявить оптимальные пути совершенствования технологической деятельности общества и избежать непроизводительных затрат материальных и финансовых ресурсов.
Необходимо указать и на еще один аспект энергосбережения, непосредственно связанный с необходимостью решения сложных проблем технологической деятельности человека, а именно необходимостью сбалансированного подхода к интенсификации этой деятельности и снижения давления на окружающую среду.

 

 

 

2005 год