• Просмотров: 748  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Перехід України до ринкових відносин передбачає докорінну перебудову бухгалтерського обліку для потреб управління. Процес супроводжується залученням значних фінансових ресурсів, що пов'язано з використанням різноманітних видів капіталу (власності) — власного, позиченого, суспільного, та вимагає подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку їх формування і руху. • Просмотров: 1103  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Життя як окремої людини, так і всього суспільства визначають потреби та інтереси. Вони спонукають людей до діяльності, результати якої слугують засобами задоволення потреб, реалізації інтересів. Розмаїття потреб та інтересів людей і суспільства зумовлюють різноманітність видів людської діяльності.


 • Просмотров: 547  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Для того, щоб вижити і успішно розвиватися в умовах жорстокої конкурентної боротьби, керівництво фірми повинно вміти орієнтуватися в економічній та політичній ситуаціях, прогнозувати поведінку конкурентів і споживачів, перетворювати загрози на переваги. Все це неможливо без глибокого розуміння сутності та закономірностей економічних процесів, без володіння сучасним інструментарієм прийняття управлінських рішень. Саме такі знання і дає дисципліна «Економічна теорія управління фірмою».

 

 

 

2010 год


 • Просмотров: 858  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Есть области знаний и жизненный опыт, о которых может рассуждать любой из нас. Кроме политики к таким сферам относятся медицина и, конечно, экономика. И это не случайно, ведь экономика — наука эмпирическая, непосредственно связанная с практикой. Каждый человек повседневно сталкивается с экономическими явлениями и процессами. Все мы — активные участники повседневной экономической жизни, но далеко не все имеют полное представление о том, чем является экономика в действительности.


 • Просмотров: 612  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


У соціально-економічних перетвореннях країни найважливішу роль відіграють фахівці економічного напряму, які повинні мати сучасні знання, що стосуються закономірностей розвитку економічної системи в умовах глобалізації та володіти здатністю розв'язувати складні господарські проблеми як на макро- так і на мікрорівні.
Запропонований навчальний посібник являє собою систематизоване та цілісне викладення курсу «Економічна теорія», до якого входять чотири складові дисципліни — «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та «Міжнародна економіка». Розділи посібника охоплюють значну частину проблем сучасної економічної теорії. У першій частині дається характеристика матеріального виробництва як основи життя людського суспільства, обґрунтовується необхідність вивчення економічних законів і категорій.
У частині «Мікроекономіка» висвітлюються основні закономірності та правила прийняття рішень економічними суб'єктами в ринковому середовищі. Зокрема, розглядаються принципи поведінки споживачів і виробників на ринку продуктів та факторів виробництва, умови та особливості встановлення рівноваги за різних ринкових структур.

 

2009 год


 • Просмотров: 764  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Развитие человеческого общества всегда было связано с расширением использования энергетических ресурсов. За предыдущее столетие мировое энергопотребление увеличилось более чем в 5 раз и достигло 12 млрд. тонн условного топлива в год. Прирост мирового энергопотребления за десятилетний период с 1963 по 1972 гг. составил 2,6 млрд. т у. т., а за последующий десятилетний период – всего 1,7 млрд. т у. т., или в полтора раза меньше. Особенно резко снизились темпы прироста энергопотребления в промышленно развитых странах. 


 • Просмотров: 861  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Для получения тепловой энергии и ее возможного дальнейшего превращения в механическую и электрическую энергию люди сжигают органическое топливо в энергетических котлах, промышленных печах и транспортных двигателях.
Теплота сгорания топлива - это количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании 1 кг твердого или жидкого топлива или 1 м3 газообразного топлива. 


 • Просмотров: 932  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


С большим удовлетворением представляем Вам справочно-методическое издание — «Энергосбережение на предприятиях промышленности и жилищно-коммунального хозяйства».
Издание в целом рассчитано на профессиональных пользователей и предназначено для оказания практической помощи работникам эксплуатационно-технических служб предприятий в разработке и реализации ресурсосберегающих мероприятий и обоснования их экономической эффективности.

 

 

2006 год


 • Просмотров: 803  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


С переходом к рыночным отношениям и их развитием аудиторская деятельность в России приобретает все большее значение.
В мировой практике аудиторский контроль широко применяется во всех сферах деятельности. В нашей стране независимый контроль, обеспечивающий потребности пользователей финансовой информации экономических субъектов в виде подтверждения ее достоверности - дело сравнительно новое. В связи с тем, что пользователям экономической информации необходима уверенность в качестве аудиторского заключения, подтверждающего достоверность отчетности, к работе аудиторов и аудиторских фирм предъявляются все более высокие требования.

 

 

 

 

2003 год


 • Просмотров: 907  
 • Раздел: Экономика энергетики  
 • Комментариев: 0  


Монография включает ряд разделов, предназначенных для теплотехников и энергетиков, работников промышленных предприятий и научных работников, занимающихся вопросами энергопотребления, энергосбережения, энергоаудита и энергоэффективности во всех отраслях производства, на транспорте и в жилищно-коммунальном хозяйстве. В монографии проанализированы основные положения, структура, содержание и мероприятия энергосбережения и энергоаудита в вопросах теплотехники, теплотехнологиях, теплогенерирующих и котельных установках, системах электроснабжения и тепловых сетях. Приведены методики и рекомендации по расчету теплового баланса, тепловых схем, энергоэффективности оборудования, позволяющие выбрать энергосберегающий режим работы различных тепловых установок. Рассмотрены методические указания по проведению энергетических обследований и составлению энергетического паспорта потребителей топливно-энергетических ресурсов.

 

 

 

2006 год