• Просмотров: 789  
 • Раздел: Диссертации  
 • Комментариев: 0  


Невзирая на большущее численность опытных и теоретических изучений, предпосылки истощения озона и Земли конфигурации климата все ещё неопознаны. Ежели в 1980-1990 - х, большая часть экспертов было полностью уверено в антропогенной природе наблюдаемого истощения озона в следствии роста антропогенных выбросов в атмосферу исчерпывающих озон веществ, в крайние годы, имеется убедительные подтверждения крупная роль натуральных причин,

 

 

 

2004 год


 • Просмотров: 1033  
 • Раздел: Диссертации  
 • Комментариев: 0  


Актуальність теми. На житлові, комунальні та побутові потреби населення України витрати енергоресурсів у 2000 р. склали 52,5 млн. т у.п., що становило 26,1% енергоспоживання економіки країни. Забезпечення населення послугами житлового та комунально-побутового господарства потребує надійного та безперебійного енергопостачання, обгрунтованого прогнозування потреби в паливі та енергії на перспективний період з урахуванням ефективного їх використання.
До середини 90-х років реалізація енергозаощадження в житловому секторі та на підприємствах і установах комунально-побутового сектору практично ігнорувалася, чим пояснюється відсутність методичних робіт щодо оцінки енергозбереження у побутових споживачів. До того ж існуючі методики прогнозування витрат окремих видів енергоресурсів розроблені тільки для підприємств житлово-комунального господарства на короткостроковий період. В зв’язку з цим актуальним є створення таких методичних робіт, які були б основою розробки середньо- та довгострокових прогнозів потреби в паливі та енергії сфери житлового та комунально-побутового обслуговування населення з урахуванням соціально-економічного прогресу і реалізації енергозаощадження.


 • Просмотров: 1240  
 • Раздел: Диссертации  
 • Комментариев: 0  


Актуальність роботи. Протягом останнього часу в усьому світі тривають науково-дослідні роботи над теорією полум’я, що була б придатною для вимірювання теплових величин, які характеризують процеси спалювання. Відомі результати досліджень, особливо для рідких і твердих палив, однак, на сьогодні не існує узагальненої теорії для створення математичної моделі, яка дозволила б прогнозувати, контролювати та керувати процесом спалення довільного рідкого чи твердого палива.
 Сучасний стан дослідження фізики процесу спалювання, орієнтований на спалювання одиничної краплини палива, дозволяє стверджувати, що при нинішньому рівні знань можна провести тільки якісний аналіз випаровування і подальшого спалювання. Кількісний опис цього явища є недостатнім навіть у найпростішому випадку спалювання сферично-симетричної краплини палива одного складу. Ситуація значно ускладнюється, коли використовується рідке розпилене паливо і має місце "хмара" краплин. У такому випадку слід врахувати процес взаємного зіткнення краплин. В залежності від числа Вебера, тут може спостерігатися об’єднання краплин, їх повторний розклад і квазіпружні зіткнення.


 • Просмотров: 1019  
 • Раздел: Диссертации  
 • Комментариев: 0  


Актуальність теми. Використання НВДЕ є одним із шляхів підвищення енергетичної безпеки України, який знаходить своє місце в розвитку енергетичного комплексу країни. Серед різних напрямків впровадження НВДЕ використання сонячної енергії для теплопостачання займає провідне місце з огляду на постійне зростання вартості копального палива, сприятливі кліматичні умови, що дозволяють створювати такі системи в будь-якому місці країни, наявність кваліфікованих кадрів, ресурсної та технологічної бази і досвід опрацювання значної кількості експериментальних об'єктів, які мають прийнятні терміни окупності. Вітчизняний і зарубіжний досвід засвідчує можливість економії 25-40% органічного палива при впровадженні систем сонячного теплопостачання, а у зв'язку з тим, що основна частина теплової енергії виробляється за рахунок спалювання органічного палива, використання сонячної енергії одночасно з його економією зменшує забруднення навколишнього середовища продуктами згоряння, а також теплове. Загальна кількість сонячної радіації, що надходить на територію країни, - 720 млрд. МВтЧгод на рік - набагато перевищує як сучасні так і майбутні потреби у енергії.
Національна енергетична програма України передбачає до 2010р. довести загальну потужність ССТ до 1850 МВт, що потребує встановлення більше 9,0 млн. м2 сонячних колекторів, і має дати економію біля 1 млн. т.у.п. на рік. Для реалізації завдань програми необхідно перейти від створення незначного числа експеріментальних і демонстраційних ССТ до їхнього масового впровадження в практику житлового, промислового та сільськогосподарського будівництва.


 • Просмотров: 934  
 • Раздел: Диссертации  
 • Комментариев: 0  


Актуальність теми. Одним із шляхів підвищення ефективності будівництва, довговічності та надійності будівель є створення і застосування нових монолітних високоміцних гідроізоляційних покриттів на основі синтетичних смол.
У даний час для приготування монолітних гідроізоляційних покриттів використовують різні зв’язуючі на основі фуранових, епоксидних, поліефірних, поліуретанових та інших смол і їхніх комбінацій. Однак поряд з якостями (значна міцність, зносостійкість, хімічна стійкість), ці полімерні матеріали мають недоліки: низькі технологічні властивості, токсичність, висока вартість.
Високі фізико-механічні, технологічні властивості і порівняно низька вартість дозволяють як зв’язуюче для гідроізоляційних покриттів використовувати акриловий полімеррозчин.


 • Просмотров: 1009  
 • Раздел: Диссертации  
 • Комментариев: 0  


Актуальність теми. В умовах переходу економіки України до ринкових відносин, дефіциту та безперервного подорожчання енергоносіїв проблема енергозбереження, тобто проблема контролю, обліку, економії й раціонального використання енергоносіїв стала однією з першочергових проблем державного рівня. За останні роки прийнято ряд постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на розробку та впровадження в промисловість і побут засобів вимірювальної техніки, які здійснюють контроль, облік та регулювання витрат паливно-енергетичних ресурсів, теплової енергії й води. Президія Кабінету Міністрів України своїм рішенням зобов’язала Держстандарт України розробити концепцію метрологічного забезпечення (МЗ) засобів обліку й регулювання споживання води і паливно-енергетичних ресурсів.


 • Просмотров: 962  
 • Раздел: Диссертации  
 • Комментариев: 0  


Актуальність теми. Паливно-енергетична проблема в Україні час від часу набуває кризового характеру. Значну роль у її розв'язанні має відігравати енергозбереження, особливо в системі міських теплових мереж з їх розвиненими зовнішніми поверхнями водогрійних котлів, трубопроводів гарячої води та іншого обладнання. Ізоляція цих поверхонь навіть за допомогою сучасних матеріалів та конструкцій не дає гарантії стабільно низьких тепловтрат: вигоряння вогнетривкого та ізоляційного шарів обмурка котлів дає збільшення коефіцієнта теплопередачі у 5-10% на рік, зволоження пінопластової ізоляції трубопроводів гарячої води із ретельною тепло- та гідроізоляцією дає цю величину порядка 3%.
Оскільки швидка заміна наявних ізоляційних конструкцій новими із поліпшеними теплозахисними якостями не є можливою з-за нестачі потужностей і коштів, актуальною є розробка методів визначення фактичних тепловитрат від котлів та трубопроводів, теплозахисних властивостей ізоляційних матеріалів. Ремонт ізоляції часто треба робити вибірково, тому ці методи повинні бути локальними та експресними. Цим вимогам задовольняє теплометрія - молода галузь теплофізики та метрології, успіхи якої на різноманітних ділянках науки та практики значною мірою створені зусиллями вчених м. Києва.

 

 

2000 год


 • Просмотров: 926  
 • Раздел: Диссертации  
 • Комментариев: 0  


Одну з найбільших частин об'єму вимірювань в промисловості складають вимірювання температури. Сучасний рівень наукових досліджень, створення та освоєння нових високоточних технологій підвищують вимоги до методів та засобів вимірювання температури, їх наукової обґрунтованості, універсальності, точності та надійності. Тому, задача удосконалення класичних методів та засобів вимірювання температури відповідно до сучасного стану розвитку технологій і потреб промисловості залишається незмінно актуальною. Температура для більшості технологічних процесів – найважливіший технологічний параметр. Досить вагома частина вимірювань температури припадає на безконтактні методи вимірювання (оптичні, ультразвукові, радіометричні).


 • Просмотров: 983  
 • Раздел: Диссертации  
 • Комментариев: 0  

Сучасному стану, що склався у паливно-енергетичному комплексі України за останні десятиріччя, властиві наступні негативні риси: погіршення якості енергетичного вугілля, що спалюється на вітчизняних теплових електростанціях (ТЕС), за рахунок збільшення зольності (понад 35%); використання природного газу та мазуту для забезпечення стабільного вигоряння низькореакційного вугілля; зношення головного та допоміжного обладнання ТЕС, що експлуатується понад 25-30 років; відсутність систем сірко- та азотоочистки димових газів.
  • Просмотров: 986  
 • Раздел: Диссертации  
 • Комментариев: 0  

Теплові електростанції, що оснащені потужними паровими котлами, у найближчій перспективі збережуть за собою провідну роль у сумарному енерговиробництві як у нашій країні, так і за її кордонами.
Характерною рисою стану обладнання ТЕС України є значне перевищення проектного значення ресурсу роботи, що негативно відбилося на рівні його експлуатаційної надійності.
Особливо актуальна ця проблема стосовно до найбільш пошкоджуваних елементів газомазутних парових котлів потужних енергоблоків - радіаційних поверхонь нагріву топкових камер, на частку яких припадає більш 30% загальної кількості відмов.